Cookie-k

A 2. a osztályosok már második éve a Nemzeti Tankönyvkiadó új, „SZÍNES” anyanyelvi tankönyvcsaládjából tanulnak.  A könyveket és a munkafüzeteket a kiadó ajándékba adja az osztályban tanuló gyerekeknek és nekünk, pedagógusoknak. Az iskolavezetés engedélyével, a kiadó felkérésére ezt az új anyanyelvi tankönyvcsaládot próbálom ki. A tanítás során összegyűlt tapasztalataimmal, észrevételeimmel folyamatosan segítem a tankönyvcsalád tökéletesítését. A kiadványok lektori munkáiban is részt veszek.

 

 Néhány gondolat a „SZÍNES” anyanyelvi tankönyvcsaládról:

A SZÍNES egy mozaik szó, a Szakmai tudatosság, az Írásbeliség, a Nevelés, az Emberség, és a Stabilitás szavak kezdőbetűiből hozták létre az alkotók, jelezve pedagógiai hitvallásukat. A tankönyvcsaládot felmenő rendszerben, az alsó tagozat valamennyi évfolyama számára elkészíti a Nemzeti Tankönyvkiadó. Jelenleg az 1. és a 2. évfolyam kötetei vannak forgalomban engedélyezett taneszközként. A kiadványok java Hargitai Katalin nevéhez fűződik. A szerző saját pedagógiai és logopédiai tapasztalataira, valamint tanuláspszichológiai kutatásokra épít a tankönyvcsalád létrehozásakor. Figyelembe vette Meixner Ildikó kutatásait, vizsgálatait is az olvasás-, és írászavar kialakulásának megelőzéséről. Az 1. osztályosok olvasás-, írástanítása során a betűtanítás sorrendjét úgy alakította ki, hogy minimalizálja a (hang, betű, képzési mód szerinti) hasonlóság alapján történő tévesztés lehetőségét. Az olvasás, írás elsajátításához nélkülözhetetlen részképességeket rendkívül alaposan fejleszti feladatsoraival. A legkisebb egységtől, a hang, illetve a betű megtanulása után szótagok, majd szavak olvasásával jutnak el a gyerekek a mondat, később a szövegek olvasásához. Olvasókönyveinek, munkafüzeteinek feladataival sokféleképpen fejleszti a kisiskolások értő olvasását. Az első és a második félév anyaga külön kötetekbe került, így nem kell nehéz, vastag könyveket cipelni a tanulóknak. A nyelvtani anyagot spirálisan rendezte el Hargitai Katalin. Sok ismétléssel segíti a gyerekeket a helyesírási szabályok, nyelvtani tudnivalók felfedezésében. Minden évfolyamon egy kis mesekönyvet is a kezükbe kapnak a gyerekek, amely lehetővé teszi számukra az önálló meseolvasást. Egy rendkívül színvonalas kis néprajzi füzet is gazdagítja a tankönyvcsaládot minden évfolyamon. Ez a kiadvány Baksa Brigitta munkája. A kiadványok szépek, színesek, ízlésesek. Illusztrációi, képanyaga, szókincse a gyerekek mai világához alkalmazkodik.

A szerző, Hargitai Katalin és a tankönyvcsalád szerkesztője Boldizsárné Kovács Gizella már tavaly ellátogattak hozzánk, és megnéztek egy magyarórát. Az idén 2010. május 13-án bemutatóórát tartottam, amelyen részt vett a Nemzeti Tankönyvkiadóból Boldizsárné Kovács Gizella szerkesztő, valamint Pálosné Kozma Erika termékreferens. Iskolánk tantestületéből Székelyné Nagy Zsuzsa igazgatónő, Bederna Lászlóné igazgatóhelyettes, az anyanyelvet tanító pedagógusok közül Sági Anna alsó tagozatos munkaközösségvezető, Tarnóczay Krisztina, Gyenge Magdolna, Frigyesi Krisztina, Rádonyiné Titi Katalin tanítók, és Csentericzné Skoff Magdolna osztályunk másik tanítója és Budakesziről Somogyi Éva tanító.

A bemutatóóra rövid ismertetése:

Tananyag: A sün című magyar népmese első részének megismerése, olvasása, a mese szövegének elemzése. Az ly-os, j-s szavak írásmódjának elsajátítása.

1. Differenciált foglalkoztatás:

A/ Motivációs feladat a jól olvasó gyerekeknek  páros munkában.

SZÍNES Feladatok 58./1. f. Karikázd be azokat a tárgyakat, amelyekre szükség lehet egy erdőben! Írd is le!

B/ Olvasástechnika fejlesztése tanítói irányítással.

A mese hosszú, nehezebben olvasható szavainak olvasása szópiramisokban. (Szópiramisban felbontott szavak: eljárogatott, fáradtságtól, mindenfelé, szempillantásra, eltévelyedett)

A páros munkában megoldott 58./1. feladat ellenőrzése, értékelése.

2. Célkitűzés: A mai órán egy magyar népmesét kezdünk el olvasni. (tanítói közlés)

3. SZÍNES Olvasókönyv 86-88. old. A sün című mese első részének olvasása, elemzése közösen. Minden mondatot más-más tanuló olvas. Szövegelemzés: szereplők, helyszín, idő, események sorának kikeresése, jelölése aláhúzással, felolvasása, elmondása. Az olvasókönyvben a mese egy-egy kisebb részét összefoglaló kérdéseire a helyes válasz megkeresése a felsorolt válaszokból.

4. A mese tartalmának elmondása közösen.

5. A házi feladat megbeszélése, felírása a lecke táblára és a gyerekek leckefüzetébe. A mese első részének délutáni olvasása és a SZÍNES Feladatok 56./1. feladata: Rajzolj, színezz! A meséhez kapcsolódó rajz kiegészítése, színezése az utasítások szerint.

6.  Ly-os szavakat tartalmazó dominóval játék párban.

7. Tollbamondás a nyelvtan füzetbe: korcsolya, lyuk, kastély, fahéj, jég, csuklya, erkély, papagáj, sirály, fáklya szavak leírása. Önellenőrzés, esetleges javítás.

8. A tollbamondás ellenőrzése, javítása, értékelése.

9. Az órai munka értékelése.

A bemutatóórát egy kis szakmai megbeszélés követte. Röviden ismertettem az osztály összetételét, indokoltam az óra felépítését. Beszélgettünk a gyerekek munkájáról, a tankönyvcsaládról. Boldizsárné Kovács Gizella ismertette a „SZÍNES”-hez kapcsolódó új továbbképzési lehetőségeket, valamint a Nemzeti Tankönyvkiadó további terveit.

 

Gödri Enikő
a 2.a tanítója